PODMÍNKY A PROCES FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografování bude probíhat na základě emailové nebo písemné objednávky.

Na základě přání a požadavků klienta bude vybrán nejvhodnější balíček služeb a domluví se datum, čas a místo fotografování.

Před vlastním fotografováním klient uhradí polovinu ceny vybraného balíčku na účet fotografa.

Při zrušení objednané zakázky ze strany klienta (pokud nedojde k domluvě o náhradním termínu), bude klientovi účtován poplatek ve výši 20% z ceny objednaného balíčku. Tato částka bude stržena ze zaplacené zálohy.

V případě zrušení termínu ze strany fotografa, bude nabídnut k fotografování nejbližší volný termín, který vyhovuje jak klientovi, tak fotografovi. Pokud fotograf zruší termín fotografování více jak 2x za sebou, má klient právo odstoupit od dohodnuté objednávky a požadovat vrácení zálohy v plné výši.

Opakované rušení dohodnutých termínů ze strany klienta je sankcionováno pokutou ve výši 50% ceny dohodnutého balíčku. Klient má právo přesunout dohodnutý termín bez sankce maximálně 2x, nejpozději však 24 hodin před plánovaným časem fotografování. V případě pozdějšího zrušení je účtován stornopoplatek za nevyužitý termín ve výši 20% ceny balíčku. Pokud klient neoznámí zrušení termínu fotografování vůbec a na fotografování se nedostaví bez omluvy, propadá celá záloha ve prospěch fotografa.

Přesun termínu z důvodu špatných povětrnostních podmínek se po dohodě s fotografem za zrušení termínu nepovažuje.

Druhá polovina ceny bude doplacena těsně před předáním kompletní zakázky.

Veškeré fotografie předávané klientovi procházejí postprodukční úpravou. Neupravené fotografie se neposkytují. Na všechny fotografie se vztahují autorská práva. Další šíření, kopírování anebo jiné použití je možné jen s písemným souhlasem autora.

Klient dává souhlas na využití fotografií k propagaci fotografa. Ten se zavazuje, že fotografie nebo díla z fotografií zhotovená budou dále využita tak, že nepoškodí důstojnost ani dobré občanské jméno osob na fotografii zachycených.